Yhdistyksen säännöt

KAINUUN HIRVIKOIRAYHDISTYS RY :N SÄÄNNÖT.

1 § Yhdistyksen nimi on Kainuun Hirvikoirayhdistys ry ja sen
kotipaikka on Kajaani (Rek.nro:131283 ).

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hirvikoiran käyttöä
metsästyksessä ja kehittää puhdasrotuisia hirvikoiria
paremmin käyttötarkoitukseen soveltuvaksi.

2 § Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa valvomalla ja ohjaamalla
rotujen valistus ja jalostustoimintaa, järjestämällä kursseja
pitämällä koe ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä ja levittämällä alan
painettua tietoutta.

Yhdistyksellä voi olla rekisteröimättömiä alaosastoja.

3 § Yhdistys on hirvikoirarotuja edustavien rotukoirajärjestöjen
ja Kainuun Kennelpiiri ry:n jäsen.

Yhdistyksen kieli on suomi.


JÄSENYYS

4 § Yhdistyksen jäseniä voivat olla hirvikoiratoimintaa harrastavat
yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset .

Henkilöjäsenet ovat joko vuosijäseniä tai ainaisjäseniä ja
jäsenyhdistykset vuosijäseniä .

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen perusteella .
Hakemuksen liitteenä tulee olla yhdistysjäsenen kohdalla
luettelo yhdistyksen luottamusmiehistä ja toimihenkilöistä .
Jäsenyhdistyksen tulee jättää vuosittain toimintakertomus tammikuun
loppuun mennessä .

Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi
hirvikoiratoiminnassa erityisen ansioituneen henkilön .
päätökseen vaaditaan vähintään ¾ osa annetuista äänistä .

5 § Jäsenen tulee kenneltoiminnassaan noudattaa lakia , hyvää tapaa ,
Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n ja tämän yhdistyksen
sääntöihin perustuvia ohjeita ja määräyksiä .

Yhdistysjäsenen sääntömuutoksesta on ilmoitettava yhdistykselle .

6 § Mikäli jäsen haluaa erota yhdistyksestä tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan . Jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi
mikäli hän ei suorita jäsenmaksuaan hallituksen määräämänä aikana .

Eroaminen lasketaan tapahtuneeksi sanottua ilmoitusta seuraavaan vuoden
alusta . Hallitus voi päättää , ettei jäsenjulkaisua tai muuta materiaalia
lähetetä eronneelle jäsenelle .


KURINPITOASIAT

7 § Mikäli henkilöjäsen tai jäsenyhdistys on:

1. Menetellyt yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti
tai toiminut yhdistyksen sääntöjen tai sääntöihin
perustuvien ohjeiden ja määräysten vastaisesti .

2. Rikkonut lakia tai hyvää tapaa vastaan .

3. Tahallaan pyrkinyt vahingoittamaan yhdistystä antamalla vääriä tietoja
siitä, sen toimielimistä tai toimihenkilöistä .

4. Julkisesti sopimattomalla tavalla moittinut yhdistyksen järjestämissä
tilaisuuksissa toimihenkilöä tai kokeissa palkintotuomaria
voi yhdistyksen hallitus :

A 1 Antaa varoituksen .

A 2 Kieltää osallistumisen yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin
määräajaksi tai kokonaan.

A 3 Erottaa yhdistyksestä .

A 4 Suositella jäsenen erottamista kennelpiiristä
Suomen kennelliitto – Finska Kennelklubben ry: stä

B 1 Kieltää palkintotuomaria toimimasta yhdistyksen näyttelyissä
tai kokeissa määräajaksi tai kokonaan .

B 2 Suositella Suomenkennelliitto – Finska kennelklubben ry:lle
tuomarioikeuksien peruuttamista .

8 § Jäsenellä , joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta
yhdistyksen varoihin .


TALOUS

9 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi .
Tilit jätetään tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä .

10 § Vuosikokous päättää jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruuden
seuraavalle toimintavuodelle .

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksu suorittamisesta .


HALLINTO

11 § Yhdistyksen päättävä elin on vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset .
Vuosikokous kokoontuu vuosittain ennen maaliskuun loppua
Hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana .

12 § Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää vuosikokouksessa valittava
hallitus . Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja
sihteeri . Lisäksi valitaan vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet , joiden toimiaika on kolme
vuotta . Erovuoroisuus määräytyy 13 &:n mukaisesti. Hallituksen
jäseneksi tulisi mikäli mahdollista valita yksi jäsen kutakin yhdistyksessä
edustettuna olevaa koirarotua kohti .

13 § Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puheenjohtaja ja
sihteeri ja 1/3 osa hallituksen varsinaista ja henkilökohtaisista
varajäsenistä . Kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet
määrätään arvalla .

14 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan .

15 § Hallitus on päätösvaltainen , mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja puolet jäsenistä on läsnä .

Kokouskutsu tulee postittaa hallituksen varsinaisille jäsenille vähintään
7 päivää ennen kokousta . Estyneenä olevan hallituksen varsinainen jäsen
huolehtii itse varajäsenen kutsumisesta paikalle .

16 § Vuosikokous voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valiokuntia .
Vakinaisia valiokuntia ovat koe ja koulutusvaliokunnat .
Vuosikokous valitsee jäsenet ja toimihenkilöt valiokuntiin .

Valiokunnat toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina .

17 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa

18 § Hallituksen tehtävänä on lakia , näitä säännöksiä ja yhdistyksen
kokouksen sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita noudattaen :

1 . Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja
omaisuutta .

2 . Edustaa jäseniään Kainuun Kennelpiiri ry:ssä

3 . Asettaa ja palkata tarvittavat toimihenkilöt ja määrätä näiden
tehtävistä .

4 . Valmistaa ja esittää vuosikokoukselle ja Kainuun Kennelpiiri ry:lle
toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto .

5 . Valmistella ja esittää vuosikokoukselle seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma ja tilivuoden tulo ja meno arvio .

6 . Valmistella ja esittää muut vuosikokouksella kuuluvat asiat .

7 . Hyväksyä uudet jäsenet ja tehdä esityksiä kurinpitoasioissa .

8 . Järjestää koirien valinta arvo-otteluihin .VUOSIKOKOUS

19 § Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava viimeistään 14 päivää ennen
kokousta paikallisessa päivälehdessä tai jäsenille lähetettävällä kokous
kutsulla .

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

1 . Valtakirjojen tarkastus .

2 . Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta .

3 . Kokouksen laillisuuden toteaminen .

4 . Kahden läsnä olevan henkilön valitseminen pöytäkirjan tarkastajiksi .

5 . Ääntenlaskijoiden valinta .

6 . Kuluneen vuoden toimintakertomus , vahvistaa tilintarkastajien
lausunto , tilinpäätös sekä tili ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle .

7 . Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun
ja liittymismaksun suuruuden määrääminen .

8 . Hallituksen puheenjohtajan , sihteerin ja varsinaisten jäsenten ja
heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta , erovuoroisten tilalle .

9 . tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta .

10. Edustajien valinta kennelpiirin kokouksiin .

11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat .

12. Yhdistyksen jäsenten viimeistään 4 viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat , kuitenkin ottaen huomioon yhdistyslain 14 & : n määräykset .


ÄÄNIVALTA

20 § Kullakin henkilöjäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni .
Kokouksessa saa jäsen valtakirjalla edustaa poissaolevia jäseniä.
Jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla on yksi (1) ääni
kutakin alkavaa kymmentä ( 10) jäsentä kohti , kuitenkin enintään
kymmenen (10) ääntä . Sama henkilö tai jäsenyhdistyksen edustaja älköön
kuitenkaan käyttäkö oman äänensä lisäksi enempää kuin yhtä viidesosaa
(1/5) kokouksessa läsnä olevasta äänimäärästä .


YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

21 § Ylimääräinen kokous pidetään , kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
tai vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä
hallitukselta kirjallisesti pyytää . Kokouspyynnöstä tulee ilmetä
käsiteltävä aihe .

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa
ajassa kuin vuosikokous .

22 § Kaikki ne asiat , joista yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin
määrää , ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä
yhdistyksen kokouksessa . Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
kanta , paitsi vaaleissa arpa .


SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

23 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kokouksessa , jos muutoksesta
on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä .

Sääntöjen muutos on vahvistettava samalla ääntenenemmistöllä kuin
ensimmäisessä kokouksessa lähinnä seuraavassa kokouksessa , joka
saadaan pitää aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua
edellisen kokouksen pitämisestä .

Muutosehdotukset on toimitettava yhdistyksen jäsenille lähetettävässä
kirjeessä vähintään yhtä(1) kuukautta ennen kokousta .

24 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kahdessa kuukauden
väliajoin pidettävässä kokouksessa . Päätöstä tulee kummassakin
kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä .
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan jäljelle jääneet varat
Kainuun Kennelpiiri ry:lle (Rek.nro: 66478 ).

25 § Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.